شرکت مدیریت خطر
فرا پترو ارزش

فراپترو ارزش یکی از اولین شرکت های مشاوره مدیریت ریسک در ایران است که با استقرار سیستم های مدیریت ریسک با رویکرد بیمه در صنایعی چون نفت و گاز و پتروشیمی توانسته نقش بسزایی در فرهنگ سازی مدیریت ریسک در ایران ایفا کند.

رمز موفقیت،
پذیرش ریسک‌های درست است


پروژه های ما