اشتهای ریسک (Risk Appetite)

اشتهای ریسک

تعریف بیانیه اشتهای ریسک و حمایت از سطوح توان ریسک‌پذیری یک راه روشن و اثربخش است که از طریق آن می‌توانید در خصوص پروفایل ریسک سازمان خود اطلاع رسانی کنید. اشتهای ریسک باید مطابق با اهداف استراتژیک سازمان، تمایل به ریسک پذیری و توانمندی آن برای جذب ریسک باشد.
ایجاد اشتهای ریسک ، مدیریت را در تعیین اهداف و تصمیم‌گیری راهنمایی می‌کند و همچنین به کارکنان اجازه می‌دهد تا اهداف را در محدوده قابل قبول دنبال کنند. بنابراین، تعیین سطح ریسک پذیری برای موفقیت در مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است.