حاکمیت ریسک (Risk Governance)

حاکمیت ریسک

خدماتی که ما در حوزه حاکمیت و مدیریت ریسک سازمانی ارائه می‌دهیم به هیئت مدیره، مدیران سطح C و مدیریت ارشد در ایجاد و توسعه برنامه‌ها و فرآیندهای مدیریت ریسک کمک می‌کند. در شرایط چالش برانگیز بازار امروز، شرکت‌ها اغلب تحمل "مسائل غیر منتظره" را ندارند و به مدیریت ریسک جامع‌تری نیاز دارند. خدمات حاکمیت ریسک به هیئت حاکمیت کمک می‌کند تا مسئولیت‌های نظارتی خود را با ایجاد ساختار، نظارت مدیریتی، نقش‌ها و مسئولیت‌های ذینفعان سازمانی بهتر مدیریت کند.
الزامات حاکمیت در شمار زیادی از صنایع در حال ایجاد شدن است. در بسیاری از سازمان‌ها، هیئت مدیره نقش پررنگ‌‌تری در نظارت بر مدیریت ریسک ایفا می‌کند که شامل ایجاد خط‌مشی و چارچوب مدیریت ریسک و ایجاد اشتهای ریسک سازمان می‌باشد. هیئت مدیره به طور فزاینده‌ای با نیاز به نظارت فعال بر فعالیت‌های مدیریت ریسک سازمان مواجه است. ما می‌توانیم به شما در ایجاد یک ساختار حاکمیت ریسک که منعکس کننده استراتژی، اهداف، فرهنگ و برنامه مدیریت ریسک سازمانی سازمان شما می‌باشد، به شما کمک کنیم.