داشبورد KRI (شاخص‌های کلیدی ریسک)

داشبورد شاخص‌های کلیدی ریسک

ریسک جزء اصلی کسب و کار است و به ندرت می توان کسب و کاری را پیدا کرد که در آن ریسک‌ها به صورت مرتب مورد بحث و پایش قرار نگیرند. شاخص های کلیدی ریسک (KRIs) باید بخشی جدایی ناپذیر از چارچوب و بحث‌های مربوط به ریسک شما باشند. اما شاخص‌های کلیدی ریسک چیست؟ چگونه می‌توانید شاخص‌های کلیدی ریسک اثربخش برای سازمان خود ایجاد کنید؟
شاخص‌های کلیدی ریسک، شاخص‌ها یا معیارهایی هستند که برای سنجش ریسک‌های کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرند. شاخص‌های کلیدی ریسک را به عنوان یک سیستم هشداردهنده اولیه در نظر بگیرید، مانند یک زنگ هشدار که هنگامی شرکت بیش از حد قابل تحمل در معرض ریسک قرار می‌گیرد، به صدا در می‌آید. به این ترتیب، شاخص‌های کلیدی ریسک به شما کمک می‌کند تا ریسک‌ها را پایش کنید و اولین قدم‌ها را برای جلوگیری از بحران و یا کاهش آن بردارید.