مدل بلوغ ریسک (RMM)

مدل بلوغ ریسک (RMM)

مدل بلوغ ریسک چارچوبی برای مدیریت ریسک سازمانی می‌باشد. ارزیابی مدیریت ریسکRMM ، که به عنوان یک چارچوب جامع از استانداردهای بین المللی مطرح شده است، به سازمان ها اجازه می‌دهد تا همسویی شیوه‌های مدیریت ریسک خود را با بهترین شیوه‌ها بسنجند. در نتیجه، به سازمان‌ها نمرات بلوغ و دستورالعمل‌های عملی داده می‌شود تا برنامه‌های خود را بهبود بخشیده و مزایای زیادی را که به بلوغ بستگی دارد به دست آورند. مدل بلوغ مدیریت ریسک یک راه عالی برای سازمان‌ها است تا وضعیت فعلی خود را درک کرده و آن را با وضعیتی که می خواهند در آن باشند مقایسه کنند. هرچه سیستم مدیریت ریسک بالغ‌تر باشد، در اتخاذ تصمیمات بهتر، پذیرش ریسک‌های مناسب و دستیابی به نتایج بهتر برای سازمان، اثربخش‌تر خواهد بود. اگر به جای آن که وضعیت مدیریت ریسک فعلی را بی‌اثر بخوانیم، به توصیف توانمندی‌های مبتنی بر بلوغ مدیریت ریسک بپردازیم، مدیران کمتر ناامید خواهند شد.

Untitled
1
3