چارچوب ریسک (Risk Framework)

چارچوب ریسک

ایجاد چارچوب ریسک یکی از مهمترین وظایف هر سازمان است، زیرا چارچوب در خصوص رویکرد و همچنین نحوه مدیریت ریسک راهنمایی ارائه می‌دهد. مجموعه‌ای از اسناد مانند خط‌مشی ریسک، ارزیابی، رویه‌ها و فرآیندهای مدیریت ریسک، نحوه اداره کردن ریسک را تعیین می‌کنند. چارچوب ریسک شما باید متناسب با سازمان شما و محیطی که در آن فعالیت می‌کند، باشد. چارچوب همچنین به توصیف نحوه مدیریت ریسک در سازمان و همچنین افرادی که مسئولیت مدیریت ریسک را بر عهده دارند، می‌پردازد.
چارچوب ریسک به شما کمک می‌کند تا تصمیمات مربوط به کسب و کار را بگیرید و میزان ریسک پذیری مورد قبول شما را مشخص می‌کند. ما می‌توانیم به شما کمک کنیم چارچوب ریسک خود را طراحی کرده و از آن در کسب و کار خود استفاده کنید. پس از طراحی چارچوب، باید آن را پیاده‌سازی کنید. پیاده‌سازی چارچوب ریسک می تواند بسیار دشوار باشد، زیرا مدیریت ریسک بر تمام جنبه‌های تصمیم‌گیری در کلیه قسمت‌های کسب و کار سایه می اندازد. ما می‌توانیم به شما در طراحی و مدیریت چارچوب و شناسایی ذینفعان اصلی که باید با آنها تعامل داشته باشید، کمک کنیم تا پس از پیاده‌سازی ، بتوانید ریسک موجود در کسب و کار خود را مدیریت کنید. پس از پیاده‌سازی چارچوب ریسک، می توانید مراحل شناسایی، ارزیابی، پایش و گزارش ریسک را پیاده‌سازی کنید.