گزارش ارزیابی ریسک

گزارش ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک با رویکرد بیمه برای شناسایی خطراتی که ممکن است بر اموال و کسب و کار تأثیر منفی بگذارد و همچنین تعیین اثربخشی اقدامات کنترلی موجود برای بررسی این خطرات ضروری است. در فضای بیمه، از ارزیابی ریسک با رویکرد بیمه برای درک میزان قرار گرفتن در معرض انواع مختلف ریسک‌ها و تصمیم گیری در مورد اینکه آیا این ریسک ها در محدوده اشتهای ریسک بیمه‌گر هستند یا خیر استفاده می‌شود.
ارزیابی ریسک با رویکرد بیمه برای بیمه گران نیز بسیار حائز اهمیت است و این امکان را برای آنها فراهم می‌کند که فراوانی و شدت یک ریسک خاص را مشخص کنند و در نهایت در مورد شرایط و ضوابط پوشش، تصمیمی آگاهانه اتخاذ کنند.
هنگامی که از کارشناسان ما خواسته می‌شود تا ارزیابی ریسک با رویکرد بیمه را انجام دهند، آنها نه تنها اسناد و مدارک مربوط به ریسک و قرار گرفتن در معرض خطرات مختلف را ارائه می‌دهند، بلکه به آنالیز ریسک می‌پردازند که می‌تواند توسط بیمه‌گران و مدیران بیمه برای درک کامل پیامدهای ریسک مورد استفاده قرار گیرد.
از همه مهمتر، کارشناسان ما، به بیمه گران و مدیران بیمه اطلاعات کافی ارائه می‌دهند تا به ارزشیابی اثربخشی و کارایی اقدامات کنترلی موجود بپردازند.

ارزیابی ریسک با رویکرد بیمه فرآیندی را دنبال می‌کند که ریشه در درک جامع اصول مدیریت ریسک، بیمه و مهندسی دارد. این فرآیند شامل مراحل بسیاری از جمله موارد زیر می‌باشد:

1. برگزاری جلسات با حضور مدیران و کارکنان بیمه شده به منظور تعیین فرآیندهای موجود و تسهیل درک مدل‌های عملیاتی.
2. بررسی اسناد فنی و مهندسی به منظور درک عمیق ریسک واحدها.
3. بازدید از سایت، پروژه‌های در دست اجرا، واحدها و غیره به منظور مشاهده و بررسی بیشتر ریسک‌ها.
4. بررسی دقیق اموال و دارایی‌ها و ثبت وضعیت آنها به منظور درک کامل ریسک‌ها.
5. بررسی دقیق سیستم‌ها و اجزای مهم آنها برای تعیین وضعیت آنها و درک ریسک‌های مربوط به عملیات و نگهداری.
6. تهیه یک گزارش جامع از آنالیز ریسک مطابق با استاندارد شرکت‌های بیمه.
7. تهیه یک برنامه بهبود ریسک برای استفاده بیمه‌گران و بیمه شدگان و افزایش پروفایل ریسک.