ریسک های نوظهور و مدیریت ریسک در کسب وکارها و صنایع

کمیته-ریسک
کمیته ریسک چیست؟ ، الزام یا یک نیاز؟
جولای 17, 2023
مهم‌ترین ریسک‌های نوظهور در کسب‌وکارها و صنایع
نوامبر 22, 2023

ریسک های نوظهور و مدیریت ریسک در کسب وکارها و صنایع

در سالهای اخیر بخصوص بعد از عبور کشورها از شرایط همهگیری کرونا (post pandemic) سازمانها و کسبوکارها با موقعیتها و شرایط متعدد و جدیدی مواجه میشوند که ماهیت فعالیت آنها را بطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار میدهد. بخش زیادی از این عوامل موضوعاتی هستند که در قالب ریسکهای نوظهور در شرایط اقتصادی جدید دنیای امروز بروز کردهاند و بر پیکره سازمان و ذینفعان آن تاثیر گذارند و این تاثیرات باعث بوجود آمدن پیامدهای متنوع و گستردهای بر سازمان و فعالیتهای آن میشود.

ریسکهایی که سازمانها و کسبوکارها در دوران جدید فعالیت خود با آنها مواجهاند اثراتی به مراتب بیشتر از ریسکهای مرسوم حوزه ایمنی و عملیات (HSE و...) به سازمانها تحمیل میکنند و گستره اثرگذاری آنها بخشهایی همچون مالی، اعتباری، ارتباط با ذینفعان، منابع انسانی، زنجیره تامین و زنجیره ارزش سازمان، سهامداران – مدیران ارشد و هیئت مدیره را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.


رویکرد سازمانها برای مواجهه و مدیریت ریسکهای نوظهور افزایش آمادگی و تقویت تابآوری سازمان است که عموما مبتنی بر شناخت و ارزیابی سطح بلوغ سازمان در زمینه مفاهیم و مبانی مدیریت ریسک، ساختارها، شیوهها و رویهها در گامهای زیر تعریف میشود:
  • ارزیابی سطح بلوغ سازمان در مواجهه با مفاهیم مدیریت ریسک
  • ایجاد سازوکارها و ساختارهای اولیه مدیریت ریسک برای سازمان
  • توسعه و ترویج ادبیات و فرهنگ مدیریت ریسک در اجزاء و لایه های مختلف سازمان.
  • همگام کردن ارکان سازمان در فرآیندهای مدیریت ریسک
  • توانمندسازی سازمان در بکارگیری ابزارهای مدیریت ریسک و پیادهسازی این مفاهیم
  • خود ارزیابی و پیادهسازی مدیریت ریسک در پیکره سازمان توسط بدنه اجرایی
  • نظارت، ارزیابی، بازنگری در فرآیندها و تدوین راهبردهای مدیریت و پاسخ به ریسکهای سازمان و یا حفظ شرایط مطلوب و توسعه پایدار سازمان از منظر مدیریت ریسک
طی کردن مسیر مدیریت ریسک در سازمانها و پیادهسازی فعالیتهای فوق علاوه بر ایجاد شناختی دقیق و عمیق برای ذینفعان اصلی سازمان و مدیران ارشد همچون اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، سطح توانمندی سازمان در مواجهه و مدیریت ریسکها نوظهور و جدید برای کسبوکار را افزایش میدهد و به ارکان مختلف آن ابزار و توان مدیریت ریسک بعنوان یک فعالیت درونسازمانی را اضافه میکند.

این رویکرد، مسیری است که در فضای فعالیتی کسبوکارها، ضریب آسیب و ضرر و زیان ایجاد شده از ریسکها را برای سازمان به حداقل میرساند و پیوستگی مستمر را در قالب تداوم فعالیت کسبوکارها و افزایش تابآوری آنها در برابر ریسکهای مختلف را ایجاد میکند.

در مطالب پیشرو و محتواهای آینده این صفحه، به انواع مفاهیم و مبانی حوزه مدیریت ریسک برای سازمانها، ریسکهای نوظهور، اهمیت، طبقهبندی و اولویتبندی ریسکها در کسبوکارها و رویکردهای کلان مدیریتی در این حوزه خواهیم پرداخت و راهبردها و راهکارهای مواجهه سازمانها و مدیران ارشد آنها در این خصوص را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *